Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2023 Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy
z dnia 02 stycznia 2023 r.

Pierzchnica, dn. 25.05.2018 r.
Aktualizacja z dn. 02.01.2023 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY

 

Szanowni Państwo,
działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych, które są wykorzystywane do realizowania zadań biblioteki, placówek wsparcia dziennego i świetlic wiejskich, w tym czytelników, wychowanków, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników i wszystkich innych osób, które korzystają z naszych usług, w tym klientów, kontrahentów, z którymi współpracujemy jest: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy, ul. Stefana Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną:  rodo@practicesafe.pl lub telefonicznie: 509 377 142 oraz pocztą tradycyjną kierowaną na adres biblioteki.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w następujących celach:

 • udostępniania, wypożyczania i kontroli zwrotu materiałów bibliotecznych,
 • przekazywania informacji o terminie zwrotu lub przekroczeniu terminu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • korzystania z ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez Zintegrowany System Zarządzania Zasobami Bibliotek Alma („ZSZZB”),
 • umożliwienia kontaktu z biblioteką poprzez formularze kontaktowe i pocztę elektroniczną,
 • prowadzenia badań analitycznych i statystycznych (dane zanonimizowane),
 • umożliwienia wysyłania monitów oraz pobierania opłat za zagubienie lub zniszczenie zbiorów przewidzianych Regulaminem Wypożyczalni Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy,
 • organizowania zajęć oraz konkursów, przeprowadzania promocji oraz wydarzeń w Bibliotece i świetlicach,
 • realizowania warunków zawieranych umów z pracownikami, kontrahentami, instytucjami,
 • prowadzenia gazety gminnej: Gazeta Pierzchnicka.

Podstawą zapisania do biblioteki lub świetlicy jest udostępnienie niezbędnych danych osobowych osoby, której dane dotyczą lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby nieletniej). Dane są zapisywane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust.1 li. c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, organizowanych zajęć, konkursów i wydarzeń w bibliotece i świetlicach oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji celu.

4. Okres przechowywania danych

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, tj. w okresie korzystania z usług biblioteki, dla celu dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, o ile Czytelnik uregulował wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki.  Okres przechowywania dokumentacji w archiwum wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, jednak nie dłużej niż 10 lat od roku, w którym ostatni raz czytelnik zwrócił książkę. Dla danych przechowywanych w Kronice Biblioteki nie dłużej niż 25 lat.

Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności
w ramach świetlic, gazety oraz innych form promocji -nie więcej niż do końca roku, w którym uczestnik korzysta z usług  świetlicy; dla materiałów promocyjnych, wyników konkursów, wydarzeń, strony www biblioteki  – nie dłużej niż 2 lata  od roku, w którym dokumentowano wydarzenie; dla danych gromadzonych na profilu  portalu społecznościowego Facebook (zgodnie z Polityką prywatności portalu Facebook).

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych, na mocy przepisów prawa, są to organy publiczne: SANEPID i inne instytucje państwowe; kontrolne lub gminne. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi i objęte są umową powierzenia przetwarzania danych, takie jak: serwis oprogramowania bibliotecznego, informatycznego. W ramach korzystania ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotek odbiorcą danych jest Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.

6. Przekazywanie danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz poza obszar EOG lub organizacji międzynarodowych. Nie będą również przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 2/2023 Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy
z dnia 02 stycznia 2023 r.

Pierzchnica, dn. 25.05.2018 r.
Aktualizacja z dn. 02.01.2023 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA PRACOWNIKÓW, OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

 

Szanowni Państwo, działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy, ul. Stefana Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną:  rodo@practicesafe.pl, telefonicznie: 509 377 142 lub pocztą tradycyjną kierowaną na adres biblioteki.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • w celu realizacji umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innego porozumienia (staż, praktyka, wolontariat) której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą, działań niezbędnych przed zawarciem umowy, na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych,
 • sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wynikających z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym, w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej
  z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem lub opieką nad nimi – pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony, medycyny pracy, PPK oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji prawnych,
 • organizowania i współfinansowania dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne),
 • konsultowania spraw pracowniczych przez Świętokrzyski Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Kultury na ul. Kacpra Walewskiego 7; 28-362 Nagłowice. Podanie przez Panią/Pana danych dotyczących przynależności do związków zawodowych, przynależność do kasy zapomogowo-pożyczkowej, udziału w ubezpieczeniach grupowych, dodatkowych ubezpieczeń medycznych, przyznania świadczeń socjalnych – jest dobrowolne, choć w sytuacjach, gdzie zachodzi konieczność konsultowania praw pracowniczych niezbędne do realizacji celu,
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • w celu zawiadomienia członka rodziny w razie wypadku pracownika.

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia umowy i wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z wykonaniem zawartej umowy.

 • korzystania i wykonywania działań w związku z przyłączeniem do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez Zintegrowany System Zarządzania Zasobami Bibliotek Alma („ZSZZB”), nadzorowanego przez Bibliotekę Narodową.

4. Odbiorcy danych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty trzecie, w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornik, banki (wypłata wynagrodzeń), towarzystwa ubezpieczeniowe (dotyczy tylko osób posiadających polisy ubezpieczeniowe oraz osób, które przystąpiły do Pracowniczych Planów Kapitałowych), służba bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyk administrujący zasobami informatycznymi. W ramach korzystania ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotek Alma, odbiorcą danych jest Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.

5. Okres archiwizacji danych. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w aktach osobowych na podstawie zawartej umowy o pracę będą przechowywane przez okres 50 lat jeżeli umowa została zawarta przed 1 stycznia 2019r. na podstawie Kodeksu pracy.
Jeżeli umowa o pracę została zawarta po 1 stycznia 2019 r. dane będą przechowywane przez 10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej.
W przypadkach zawartych umów zlecenia lub innej formy porozumienia, dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy.

6. Przekazywanie danych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

7. Prawo dostępu do danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00 – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

8. Automatyzacja i profilowanie danych. Przetwarzanie Pani/Pana danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez Administratora, procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.