To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy – www.bibliotekapierzchnica.pl

Wstęp deklaracji

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bibliotekapierzchnica.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy
Telefon: +48 41 353 82 14
E-mail: biblioteka_pierzchnica@wp.pl
Adres korespondencyjny: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 26 – 015 Pierzchnica

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-30

W  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy przeprowadzono audyt dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Bloom sp. j.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.bibliotekapierzchnica.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje w których pomimo starań redaktorów strony internetowej, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy dokłada starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-12-31

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Adamska
e-mail: biblioteka_pierzchnica@wp.pl
Telefon: 41 353 82 14

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl